Privacyverklaring

Privacy Verklaring

Relatietherapie Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@relatietherapienederland.nl

www.relatietherapienederland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Relatietherapie Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Relatietherapie Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– geestelijke gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Relatietherapie Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Relatietherapie Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam – 12 maanden na laatste moment van contact

 E-mailadres – 12 maanden na laatste moment van contact

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het contactformulier, per mail of via overige correspondentie -12maanden na laatste moment van contact

Deze data wordt 12 maanden bewaard, omdat een cliënt mogelijk na een aantal maanden weer contact zoekt.  Het is dan in cliënts belang en prettig voor de behandelaar van Relatietherapie Nederland om over deze gegevens te beschikken.

Medisch dossier

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden

Relatietherapie Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Relatietherapie Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Relatietherapie Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relatietherapie Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@relatietherapienederland.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Relatietherapie Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Relatietherapie Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@relatietherapienederland.nl

Relatieproblemen

Lees hier meer over de meest voorkomende relatieproblemen.